به فرآیندی که طی آن تخم مرغ نطفه‌دار به جوجه تبدیل می‌شود، جوجه کشی می‌گویند. این فرآیند به دو شکل طبیعی و مصنوعی انجام می‌شود. در روش طبیعی پرنده مادر مدت زمان مشخصی روی تخم‌ها می‌خوابد و نهایتاً جوجه‌ها سر از تخم در می‌آورند. اما روش مصنوعی، همان فرآیند جوجه کشی است که بدون دخالت هر گونه پرنده و به‌وسیله دستگاه جوجه کشی صورت می‌پذیرد.

زنجیره تولید مام با در اختیار داشتن یک واحد جوجه کشی به‌صورت مستقیم، کلیه تخم مرغ‌های تولیدی مزارع مرغ مادر که منشأ تولید جوجه‌های یک روزه گوشتی هستند، را به جوجه یک‌روزه گوشتی تبدیل می کند.