از ابتدای فعالیت زنجیره تولید مام تا به امروز، این مجموعه با سه مدل در بخش مرغ گوشتی فعالیت کرده و واحدهای مربوطه را تحت پوشش قرار داده است. این سه مدل عبارت است از:

۱. مرغداری مالکیتی؛

۲. مرغداری مشارکتی؛

۳. مرغداری استیجاری.

در حال حاضر، ظرفیت تولید این واحدها به‌صورت ماهیانه بالغ بر یک میلیون قطعه جوجه ریزی در بیش از ۱۰۰ واحد مرغداری گوشتی است. ظرفیت این واحدها نیز از ۷.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ قطعه در دوره متغیر می‌باشد.