یکی از جدیدترین واحدهای تحت مدیریت زنجیره تولید مام، کارخانه تازه تأسیس کارتن سازی است که تولید رول‌های بستر و کارتن‌های موردنیاز بسته‌بندی مرغ‌های انجمادی و جوجه‌های یک روزه را بر عهده دارد. این واحد در تلاش است تا با گسترش و توسعه ظرفیت تولیدی خود از یک سو و تکمیل زیرساخت‌های تولیدی خود از سوی دیگر ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.