از فعالیت‌های مستقل زنجیره تولید مام، تولید دان مصرفی مزارع مادر و گوشتی به‌صورت متمرکز در واحدهای تحت مدیریت زنجیره است. این کارخانه‌ها در دو واحد استیجاری با نام آبزیان شمال با ظرفیت تولید حدودی ۱۰ تن در ساعت برای مصرف مرغ گوشتی، و یک کارخانه دان به‌صورت مالکیتی با ظرفیت تولید حدودی ۱.۵ تن در ساعت در مجاورت مزرعه مرغ مادر برای استفاده مزارع مرغ مادر واقع شده است. در راستای تمرکز و بهبود عملکرد فعالیت‌های مرتبط با تولید دان، یک کارخانه دان با ظرفیت ۲۰ تن در ساعت در شهرک صنعتی شورک در حال احداث است که به امید خدا در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.